d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Invictum.hr

s

Uvod u GPT i ChatGPT

Što je GPT?

Generative Pre-trained Transformer (GPT) je serija modela za obradu prirodnog jezika koje je razvila tvrtka OpenAI. GPT modeli su dizajnirani za razumijevanje i generiranje ljudskog jezika koristeći metodu dubokog učenja poznatu kao Transformer arhitektura. Od prvog izdanja, GPT modeli su se evoluirali kroz nekoliko generacija, svaka sve sposobnija i složenija. Najnoviji među njima, GPT-4, koristi napredne tehnike za bolje razumijevanje konteksta i generiranje prirodnijeg jezika.

Arhitektura Transformera

Transformers su temelj GPT modela. Ključne komponente Transformera uključuju:

 • Self-Attention Mechanism: Omogućuje modelu da procijeni važnost različitih dijelova ulaznog teksta u odnosu na svaki drugi dio.
 • Encoder-Decoder Struktura: U originalnoj Transformer arhitekturi, encoder uzima ulazni tekst i prevodi ga u skriveni prikaz, dok decoder koristi taj prikaz za generiranje izlaznog teksta. GPT modeli koriste samo decoder dio Transformera.
 • Višeslojni pristup: Korištenje višestrukih slojeva self-attention i feed-forward mreža za postizanje većeg kapaciteta učenja i modeliranja složenih obrazaca u podacima.

Treniranje GPT Modela

Treniranje GPT modela uključuje dvije ključne faze:

 1. Pretreniranje: Model se trenira na velikom korpusu tekstova kako bi naučio obrasce jezika, gramatička pravila, opće znanje i kontekstualne veze.
 2. Fino podešavanje (Fine-Tuning): Model se dodatno trenira na specifičnim zadacima ili domenama kako bi se prilagodio određenim primjenama.

ChatGPT

ChatGPT je specijalizirana verzija GPT modela dizajnirana za vođenje razgovora s korisnicima. Koristi istu osnovnu tehnologiju kao i GPT modeli, ali je fino podešen za interakcije u obliku dijaloga. ChatGPT može razumjeti upite, generirati odgovore, pružati informacije, i sudjelovati u prirodnim razgovorima.

Korištenje GPT i ChatGPT

Korištenje OpenAI API-a

OpenAI pruža API za integraciju GPT-3 i GPT-4 modela u aplikacije. Evo koraka kako koristiti API:

 1. Prijava na OpenAI: Registrirajte se na OpenAI i dobite API ključ.
 2. Instalacija OpenAI knjižnice: Instalirajte potrebne pakete koristeći pip.
  pip install openai
  
 3. Pozivanje API-a u Pythonu:.
  import openai
  
  # Postavljanje API ključa
  openai.api_key = 'vaš_api_ključ'
  
  # Slanje upita modelu
  response = openai.Completion.create(
   model="text-davinci-003",
   prompt="Objasni što je umjetna inteligencija.",
   max_tokens=100
  )
  
  # Ispis rezultata
  print(response.choices[0].text.strip())
  
  

Korištenje ChatGPT-a

ChatGPT se može koristiti na sličan način, ali sa specifičnim naglaskom na vođenje razgovora.

import openai

# Postavljanje API ključa
openai.api_key = 'vaš_api_ključ'

# Pokretanje razgovora
messages = [
  {"role": "system", "content": "Ti si korisni chatbot."},
  {"role": "user", "content": "Pozdrav! Kako si?"},
]

response = openai.ChatCompletion.create(
  model="gpt-4",
  messages=messages
)

# Ispis odgovora
print(response['choices'][0]['message']['content'])

PHP Primjer:

<?php

// Vaš OpenAI API ključ
$api_key = 'vaš_api_ključ';

// URL za OpenAI API
$url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';

// Poruke za ChatGPT
$messages = [
  ["role" => "system", "content" => "Ti si korisni chatbot."],
  ["role" => "user", "content" => "Pozdrav! Kako si?"]
];

// Podaci koje šaljemo API-ju
$data = [
  "model" => "gpt-4",
  "messages" => $messages
];

// Konfiguracija cURL zahtjeva
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Content-Type: application/json',
  'Authorization: Bearer ' . $api_key,
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));

// Izvršavanje cURL zahtjeva
$response = curl_exec($ch);

// Provjera za pogreške u cURL zahtjevu
if (curl_errno($ch)) {
  echo 'Greška u zahtjevu: ' . curl_error($ch);
  curl_close($ch);
  exit;
}

// Zatvaranje cURL zahtjeva
curl_close($ch);

// Parsiranje JSON odgovora
$response_data = json_decode($response, true);

// Ispis odgovora
echo $response_data['choices'][0]['message']['content'];

?>


 

 

Primjene GPT i ChatGPT

Pisanje i Generiranje Sadržaja

GPT modeli mogu pisati članke, blogove, priče, tehničke dokumente i više. Mogu generirati sadržaj temeljen na zadanim temama i stilovima.

Pomoć u Kodiranju

Modeli poput GitHub Copilot-a, temeljenog na GPT-3, mogu pomoći programerima u pisanju koda, predlaganju rješenja, otklanjanju grešaka i optimizaciji koda.

Automatizirani Chatboti

ChatGPT se može koristiti za izgradnju pametnih chatbotova koji mogu pružati korisničku podršku, odgovarati na upite, obavljati rezervacije, i obavljati mnoge druge zadatke.

Prevođenje Jezika

GPT modeli mogu biti korišteni za prevođenje jezika, pružajući prirodne i točne prijevode između različitih jezika.

Etika i Ograničenja

Pristranost i Zlouporaba

GPT modeli mogu biti pristrani ili koristiti štetne informacije koje su prisutne u treniranim podacima. Važno je koristiti modele odgovorno i raditi na smanjenju pristranosti.

Sigurnost i Privatnost

Sigurnost podataka i privatnost su ključni pri korištenju AI modela. Potrebno je osigurati da se podaci korisnika pravilno čuvaju i koriste.

Zaključak

GPT i ChatGPT predstavljaju značajan napredak u području umjetne inteligencije, omogućujući širok raspon primjena u različitim industrijama. Razumijevanje kako koristiti ove modele, njihove prednosti i ograničenja, ključni su za maksimiziranje njihovog potencijala i osiguranje njihove odgovorne uporabe. Nastavite istraživati, eksperimentirati i učiti kako biste najbolje iskoristili ove moćne alate u svojim projektima.