Baze podataka

Baze podataka su sastavni dio web programiranja. To su skupovi podataka koji se koriste za pohranu, čuvanje i ažuriranje informacija. Baze podataka se koriste za pohranu podataka koji se koriste u web stranicama, aplikacijama i drugim programima.

Baze podataka ugl se koriste za pohranu svih promjenivih podataka u web stranicama, aplikacijama i drugim programima. Postoje različite vrste baza podataka koje se mogu koristiti u web programiranju. Najčešće korištene baze podataka su MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL. Sve ove baze podataka imaju svoje prednosti i nedostatke, pa je važno odabrati onu koja najbolje odgovara potrebama web programera.

 

PHP i MySQL

Kod PHP programiranja najčešće korištena baza je MySQL baza podataka. MySQL je popularna open source baza podataka koja se koristi za pohranu podataka. Spajanje s MySQL bazom podataka je jednostavno i može se postići pomoću PHP-a. Prvo, potrebno je kreirati MySQL bazu podataka. To se može učiniti pomoću MySQL naredbi ili koristeći alate poput phpMyAdmin. Nakon što je baza podataka kreirana, potrebno je kreirati korisničko ime i lozinku za pristup bazi podataka. Kada je baza podataka kreirana, potrebno je povezati se s njom pomoću PHP-a. To se može postići pomoću PHP funkcije mysql_connect. Ova funkcija zahtijeva tri parametra: ime servera, korisničko ime i lozinku. Nakon što se uspostavi veza, možete početi koristiti MySQL naredbe za rad s bazom podataka. Koristeći PHP, možete izvršiti različite operacije s bazom podataka, uključujući kreiranje tablica, unos podataka, ažuriranje podataka i brisanje podataka. Također možete izvršiti upite za dohvaćanje podataka iz baze podataka.

Primjer PHP koda za spajanje na bazu podataka i dohvaćanje rezultata iz tablice korisnici:


<?php
// podaci za spajanje na bazu
$servername = "localhost";
$username = "korisnik";
$password = "lozinka";
$dbname = "moja_baza";

// spajanje na bazu
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// provjera konekcije
if (!$conn) {
   die("Konekcija na bazu nije uspjela: " . mysqli_connect_error());
}

// SQL upit za dohvaćanje podataka iz tablice
$sql = "SELECT * FROM korisnici";

// izvršavanje upita
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// provjera jesu li podaci vraćeni
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
   // ispis podataka
   while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
     echo "ID: " . $row["id"]. " - Ime: " . $row["ime"]. " " . $row["prezime"]. "<br>";
   }
} else {
   echo "Nema podataka.";
}

// zatvaranje konekcije
mysqli_close($conn);
?>

Ovaj primjer koristi funkciju mysqli_connect za uspostavljanje konekcije na bazu, a zatim funkciju mysqli_query za izvršavanje SQL upita. Rezultati upita se obrađuju pomoću funkcije mysqli_fetch_assoc i ispisuju se na stranicu. Na kraju, konekcija se zatvara pomoću funkcije mysqli_close.