d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Invictum.hr

Varijable, petlje, grananja

Sastavni dio gotovo svake PHP skripte su varijable, petlje i grananja. U ovom dijelu ćemo naučiti što su GET varijable, kako raditi provjeru parametara i kako napraviti jednostavnu petlju. Napravite datoteku naziva druga.php u istoj mapi kao i kod prethodnog tutoriala. Recimo da trebamo napraviti funkcionalnost gdje skripta prima parametre putem GET varijable: jedan parametar je varijabla “a”, a drugi “b”. Skripta treba:

 1. Provjeriti da su a i b veći od 0.
 2. Provjeriti da je b veći od a.
 3. Ispisati zbroj a + b.
 4. Ispisati umnožak a i b.
 5. Ispisati zbroj svih brojeva od a do b (npr. ako je a = 5, a b = 7, skripta treba ispisati zbroj 5 + 6 + 7).

Prije nego napišemo ovu skriptu, treba se upoznati s načinima kako preglednik šalje parametre PHP skripti. Najčešći načini su putem GET i POST varijabli. GET varijable se šalju preko URL-a, npr. ovako: http://localhost/moj-projekt/druga.php?a=5&b=7. Kod slanja GET varijabli, iza naziva skripte upisuje se upitnik (?) i nakon toga ide naziv varijable = vrijednost, a svaka sljedeća varijabla odvaja se znakom &. POST varijable se šalju putem sadržaja, najčešće se koriste za forme (prijava korisnika, registracija korisnika, objava članka i sl.).

Izrada Skripte druga.php

Kreirajmo datoteku druga.php sa sljedećim sadržajem:


<?php 
$a = 0;
$b = 0;
$ispis = "";

if(isset($_GET["a"])) {
 $a = $_GET["a"];
}

if(isset($_GET["b"])) {
 $b = $_GET["b"];
}

if($a <= 0 || $b <= 0) {
 $ispis = "Varijable a i b moraju biti unesene i veće od 0";
} else if($a > $b) {
 $ispis = "Varijabla b mora biti veća od varijable a";
} else {
$zbroj = $a + $b;
$umnozak = $a * $b;
$sum = 0;

for($i = $a; $i <= $b; $i++) {
 $sum += $i;
}

$ispis .= "a + b = " . $zbroj;
$ispis .= ", a * b = " . $umnozak;
$ispis .= ", zbroj svih brojeva od a do b = " . $sum;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="hr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title><?php echo "Moja druga skripta"; ?></title>
</head>
<body>
<?php echo $ispis; ?>
</body>
</html>

 

Objašnjenje Koda

 1. Varijable: Na početku postavljamo varijable $a i $b na 0. Svaka varijabla u PHP-u mora započeti sa znakom $.
 2. Provjera GET varijabli: Koristimo isset za provjeru postojanja GET varijabli a i b. Ako su varijable prisutne, dodjeljujemo njihove vrijednosti varijablama $a i $b.
 3. Provjera uvjeta:
  • Ako su $a i $b manje ili jednake 0, postavljamo poruku o grešci.
  • Ako je $a veće od $b, postavljamo poruku o grešci.
  • Inače, računamo zbroj i umnožak varijabli $a i $b, te zbroj svih brojeva od $a do $b koristeći for petlju.

Pokretanje Skripte

 1. Otvorite vaš preglednik i upišite http://localhost/moj-projekt/druga.php?a=5&b=7.
 2. Skripta će se izvršiti i ispisati rezultat.

Detaljno Objašnjenje Koda

 • GET varijable: Metoda isset vraća true ako je varijabla definirana. U našem slučaju provjeravamo postojanje GET varijabli a i b.
 • Provjera uvjeta: Operator || označava logički OR, dok && označava logički AND. Koristimo ove operatore za provjeru uvjeta.
 • For petlja: Petlja for($i = $a; $i <= $b; $i++) iterira kroz sve brojeve od $a do $b i dodaje trenutnu vrijednost $i u varijablu $sum.
 • Spajanje stringova: Operator . se koristi za spajanje stringova. Na primjer, $ispis .= "nešto" dodaje “nešto” na postojeću vrijednost varijable $ispis.

Daljnje Vježbe

Nakon što ste uspješno kreirali i pokrenuli ovu skriptu, eksperimentirajte s raznim parametrima i uvjetima. Pokušajte pronaći potencijalne probleme i unaprijediti skriptu kako bi bila robusnija. Uzmite sat-dva za kreiranje vlastitih skripti i usvajanje korištenih funkcija, petlji i grananja. Sretno!